Главно меню

Реклама

Влизане в сайтаМениджмънт в съвременния живот
Обучение по немски език и...

Икономика и мениджмънт по схема Аз мога повече

Какво представлява мениджмънтът днес?

Ако сте решили да се запишете на обучение по икономика и мениджмънт посредством европейската програма за социално развитие Аз мога повече, то добре е да имате обща представа за някои неща. Като например каква е ролята на мениджмънта в днешния живот.

В условията на формиране на пазарна икономика, нарастват и изискванията към системата за управление. Без специални познания е трудно да се решат въпроси,свързани с привличането на квалифициран персонал, осигуряване на висококачествени суровини  и материали, изгоден пазар за произведената продукция и т.н. Затова възникна една обособена сфера в управлението – мениджмънт.

Неговата роля в съвременния живот е неоспорима. Мениджърите са висококвалифицирани специалисти, планиращи стратегическото управление на фирмата, за да достигне тя желаното ниво на развитие, като се вземат предвид условията и конфигурацията на пазара.

Мениджмънтът се фокусира върху търсенето на рационални системи на управление за подобряване на дейността на предприятието в динамично развиващата се икономика.

Функцията на мениджъра е да осигури органическа интеграция на подразделенията на компанията, насочена към цялостно използване на капацитета и ресурсната база, за да се достигнат максимални печалби.

Мениджърът е отговорен и за управлението на персонала. Той се грижи за професионалното израстване на служителите, за създаването на стимули и условия за по-добро и по-пълно използване на възможностите и потенциала на предприятието.

Мениджмънтът днес е самостоятелна професионална дейност, насочена към постигане на определени цели в условията на пазарна икономика. Той включва цялостната организация и управление на фирмата за нейното успешно развитие.

Квалифицираният специалист струва скъпо на всеки университет. И за да може той да възвърне своите разходи, би следвало да си сътрудничи с фирми, компания, предприятия и организации, имащи нужда от компетентни мениджъри. И те, разчитайки на своята успешна изява на пазара на труда, ще влагат солидни пари в образованието на своя бъдещ специалист. В този смисъл ролята на мениджмънта за успеха на всеки бизнес днес е голяма.